Reglement Wandel4Daagse 2024 (27 mei tot en met 30 mei 2024)

1. De Wandel4Daagse Eerbeek (hierna W4D Eerbeek) wordt georganiseerd door Stichting Wandel4Daagse Eerbeek gevestigd te Eerbeek (hierna te noemen de organisatie) en valt onder auspiciën van de KWBN wandelsport organisatie.
Het bestuur van de Stichting stelt het deelnamereglement vast. Stichting Wandel4Daagse Eerbeek is ingeschreven in bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73908819.

2. De W4D Eerbeek is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico. De deelnemer doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken, welke hij tegenover de organisatie zou kunnen doen gelden, wegens schade door welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen. Dit geldt ook voor de nevenactiviteiten bij start en finish of onderweg langs de route.

3. De deelnemer verklaart zich bij inschrijving bekend en akkoord met het reglement.

4. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.

5. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

6. De te lopen afstand en de te behalen beloning is eveneens strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

7. Het starten met de wandelroute is pas toegestaan na het halen van een startknip/stempel bij het startbureau.

8. Onder wandelen of marcheren wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegen, dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- of rechterbeen wordt overgebracht. Snelwandelen en in looppas voortbewegen is niet toegestaan.

9. Nordic Walking is toegestaan op alle wandelafstanden. Bij de gezamenlijke rustpunten en op punten waar de routes elkaar kruisen of tegenkomen dienen de wandelpoles in vertikale positie te worden gehouden zodanig dat hierdoor geen letsel kan ontstaan bij andere deelnemers.

10. Hardlopen is niet toegestaan voor de deelnemers van de W4D Eerbeek.

11. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.

12. De deelnemer dient de voor hem of haar aangegeven route te volgen.

13. Het meenemen van huisdieren (honden) tijdens de W4D is toegestaan, mits aangelijnd en voor zover deze geen gevaar of overlast voor andere deelnemers vormen. De organisatie faciliteert geen benodigdheden om honden de route te kunnen laten lopen. Deelnemers dienen dit zelf te verzorgen (denk aan materiaal om wildroosters over te kunnen steken). De organisatie past ook geen routes aan voor deelnemers met honden die problemen ervaren tijdens de route: het meenemen van huisdieren is op eigen risico en de organisatie is niet verantwoordelijk voor hun deelname.

14. Deelnemers van de W4D Eerbeek worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel t.g.v. hun deelname.

15. Het gebruik van een vervoer- en/of hulpmiddelen is alleen toegestaan indien de noodzaak hiervan voortvloeit uit een lichamelijke handicap van de deelnemer, en dient bij inschrijving te worden gemeld. Het al of niet toestaan van het vervoermiddel is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie kan bij deelname in dergelijke gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolkomenheden voortvloeiend uit het gebruik van deze vervoermiddelen. Elektronisch of motorisch aangedreven vervoermiddelen zijn niet toegestaan.

16. Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten zijn verplicht deze bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor de hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.

17. Tijdens de W4D Eerbeek is het deelnemers niet toegestaan om:
– zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
– luid spelende radio’s of andere geluidsdragers met zich mee te voeren;
– vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten;
– zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden;
– afval achter te laten buiten de daarvoor bestemde containers;
– te ROKEN op de bosroutes bij warm en droog weer om het gevaar op bosbranden tegen te gaan;

– overlast te veroorzaken voor andere deelnemers, publiek of omgeving.
Overtreding van deze regels kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de W4D Eerbeek. Deelnemer of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger is aansprakelijk voor eventuele schade die deelnemer heeft veroorzaakt tijdens de W4D Eerbeek.
De organisatie van de W4D Eerbeek is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die is toegebracht door een deelnemer aan de W4D Eerbeek.

18. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de W4D Eerbeek onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

19. Aan het eind van iedere wandeldag dienen de individuele deelnemers en/of groepsbegeleider zich voor de gestelde eindtijd af te melden bij het startbureau en de startkaart voor de volgende dag op te halen. Deelnemers die niet zijn afgemeld, worden geacht te zijn uitgevallen. Deze regel houdt in dat een deelnemer die niet alle VIER dagen meeloopt geen recht heeft op een medaille.

20. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

21. Onverkort artikel 19 is het wel mogelijk om als deelnemer één, twee of drie dagen mee te lopen met de W4D Eerbeek door middel van daginschrijving. Daginschrijvingen geven geen recht op een medaille of andere tastbare herinnering van de organisatie.

21. Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de W4D Eerbeek, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

22. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen.

23. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de W4D Eerbeek geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

24. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

 

Opgesteld d.d. 14-2-2024
Stichting Wandel4Daagse Eerbeek